25.2 C
Buriram
Thursday, June 8, 2023

ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายสุชิต ชมภูวงศ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 081-8775174

นางสมจิต สังขรักษ์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 094-2623399

นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 084-8321514

นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 089-4878471

นายวิเชียร คงหาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 089-4242875

นายวิเชียร พลจันทึก

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 081-2651815

นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 093-4138868

นายธรรมดา นนท์ตา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 088-5949935

นายสมบัติ ศรีกุลา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 081-9550986

นายเอกชัย ปุยะติ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 081-8764789

นางวีรวรรณ ลัทธิกุล

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 089-7200136

นายมาโนช กลิ่นพยอม

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 084-4294998

นางณัฐชนก ศรีเสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 086-8761542

นายสุวิทย์ ยิ่งยง

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
[email protected]
โทร. 085-3224339