26.6 C
Buriram
Thursday, June 8, 2023
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

admin

28 POSTS
0 COMMENTS

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/แนวทางการประพฤติปฏิบัติ

รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมการด าเนินงานของบุคลากรเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำสั่งสำนักงํานเขตพื้นที่กํารศึกษําประถมศึกษําบุรีรัมย์ เขต 3 แนวปฏิบัติ Dos and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Latest news

- Advertisement -spot_img