ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 2184 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 960 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 1526 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 881 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1974 ครั้ง]
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  [อ่าน 2200 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  [อ่าน 486 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 589 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 717 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 330 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 1944 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 3146 ครั้ง]
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3  [อ่าน 386 ครั้ง]
  ประกาศ รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 706 ครั้ง]
  ประกาศ รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 578 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 438 ครั้ง]
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด  [อ่าน 814 ครั้ง]
  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554 บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 152 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)  [อ่าน 304 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559  [อ่าน 287 ครั้ง]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  [อ่าน 87 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองรอบระยะเวลาที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 -2561)  [อ่าน 464 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองรอบระยะเวลาที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 - 2561)  [อ่าน 219 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองรอบระยะเวลาที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 - 2561)  [อ่าน 295 ครั้ง]
  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองรอบระยะเวลาที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 - 2561)  [อ่าน 473 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านซับคะนิง ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 596 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 409 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  [อ่าน 462 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านซับคะนิงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  [อ่าน 278 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านโคกปราสาท เรื่องแก้ไขเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 253 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านโคกปราสาทประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา  [อ่าน 307 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คร้้งที่ 1 ประจำปี 2559  [อ่าน 196 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คร้้งที่ 1 ประจำปี 2559  [อ่าน 202 ครั้ง]
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  [อ่าน 1610 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 658 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ประกาศรายผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 232 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านตากอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 567 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 117 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 125 ครั้ง]
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  [อ่าน 672 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย  [อ่าน 151 ครั้ง]
  ประกาศสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย  [อ่าน 94 ครั้ง]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม).pdf  [อ่าน 291 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  [อ่าน 278 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  [อ่าน 349 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ร.ร.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  [อ่าน 223 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 151 ครั้ง]
  ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 111 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 202 ครั้ง]
  แก้ไข ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคบากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  [อ่าน 1601 ครั้ง]
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคบากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  [อ่าน 1914 ครั้ง]
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 1879 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 449 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 349 ครั้ง]
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 693 ครั้ง]
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 1177 ครั้ง]
  ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองโคลน เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 449 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านหนองโคลนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 259 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโคลน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 455 ครั้ง]
  ประกาศผลการสอบ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตลาดแย้  [อ่าน 467 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตลาดแย้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 260 ครั้ง]
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 2021 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 3810 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดแย้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 1564 ครั้ง]
  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 1149 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน)  [อ่าน 496 ครั้ง]
  ประกาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 3835 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านสันติสุข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 299 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านหนองบัวลีประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพี่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน 220 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านบุกระสังประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 319 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร.บ้านหนองบัวลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  [อ่าน 216 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร.บ้านสันติสุข เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อกเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์  [อ่าน 326 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง  [อ่าน 435 ครั้ง]
  ประกาศ โรงเรียนบ้านบุกระสัง เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  [อ่าน 336 ครั้ง]
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  [อ่าน 410 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการเอกสังคมศึกษา ร.ร. บ้านหนองกวางทอง  [อ่าน 584 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองกวางทอง  [อ่าน 309 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 956 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  [อ่าน 284 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 551 ครั้ง]
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  [อ่าน 327 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน  [อ่าน 750 ครั้ง]
  ประกาศโรงรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [อ่าน 650 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้  [อ่าน 966 ครั้ง]
  ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิดครูมืออาชีพปี 2557  [อ่าน 431 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานราชการ  [อ่าน 549 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานราชการ  [อ่าน 352 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานราชการ  [อ่าน 241 ครั้ง]
  ประกาศโรงรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง  [อ่าน 225 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 1038 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  [อ่าน 303 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบ้ัติงานธุรการโรงเรียน  [อ่าน 651 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านชุมชนวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  [อ่าน 545 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง  [อ่าน 328 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  [อ่าน 375 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านตากอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 835 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านสระขาม เรื่อง ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  [อ่าน 390 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านสระขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  [อ่าน 272 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านสระขาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  [อ่าน 782 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานทั่วไป(ครูผู้สอน)  [อ่าน 536 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านสันติสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 475 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านสันติสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 1118 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง  [อ่าน 772 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านบาระแนะ ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน)  [อ่าน 650 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง  [อ่าน 291 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านบาระแนะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  [อ่าน 469 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  [อ่าน 333 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 553 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 819 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [อ่าน 424 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราง(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)  [อ่าน 179 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [อ่าน 293 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [อ่าน 483 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 679 ครั้ง]
  ผลการเลือกสรรบุคคลากรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1025 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 663 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโคลนประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2)  [อ่าน 708 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโคลนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2)  [อ่าน 314 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 905 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโคลนประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกพลศึกษา (ครั้งที่ 2)  [อ่าน 525 ครั้ง]
  ่โรงเรียนบ้ิานหนองโคลนประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 288 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร. บ้านโพธิ์ทอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 409 ครั้ง]
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 268 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโคลนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 278 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร. บ้านโพธิ์ทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 239 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร. ชุมชนวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 326 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร. บ้านโพธิ์ทอง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 233 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโคลนประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกพลศึกษา  [อ่าน 223 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร. ชุมชนวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 335 ครั้ง]
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านหนองโบสถ์  [อ่าน 243 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร. ชุมชนวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)  [อ่าน 428 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ  [อ่าน 197 ครั้ง]
  ประกาศ ร.ร.บ้านหนองโบสถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)  [อ่าน 540 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 601 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า  [อ่าน 375 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้้านหนองบอนฐานเจ้าป่าประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 356 ครั้ง]
  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกศิลปศึกษา  [อ่าน 223 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน 400 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเืพื่อการศึกษา  [อ่าน 279 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  [อ่าน 188 ครั้ง]
  โรงเรียนอนุบาลปะคำ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 683 ครั้ง]
  โรงเีรียนวัดกับยาณธรรมารามประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชราชการ  [อ่าน 382 ครั้ง]
  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  [อ่าน 158 ครั้ง]
  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมารามประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 166 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  [อ่าน 439 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองแวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการ  [อ่าน 423 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่่่่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ  [อ่าน 253 ครั้ง]
  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมารามประกาศรับสมัครพนักงา่นราชการ  [อ่าน 345 ครั้ง]
  โรงเรียนอนุบาลนหนองกี่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 398 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมูประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเิอกปฐมวัย  [อ่าน 386 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูผู้สอน)  [อ่าน 314 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 584 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(วิทยาศาสตร์)  [อ่าน 158 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1344 ครั้ง]
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 3611 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 804 ครั้ง]
  รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ /9 ก.พ.56  [อ่าน 418 ครั้ง]
  รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม)  [อ่าน 347 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1243 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดกรเรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 1961 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลูกจ้างชั่วคราว เอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท  [อ่าน 293 ครั้ง]
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 3188 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท  [อ่าน 271 ครั้ง]
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อไปบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 860 ครั้ง]
  ตำแหน่งว่างครูธุรการ ร.ร.บ้านหนองทองลิ่ม  [อ่าน 500 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคลากรวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านโคกปราสาท  [อ่าน 328 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  [อ่าน 500 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่ความจำเเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  [อ่าน 1976 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครบรรจุครูผู้ช่วยฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)  [อ่าน 472 ครั้ง]
  ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  [อ่าน 419 ครั้ง]
  สถิติการับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุพิเศษหรือเหตุจำเป็น  [อ่าน 727 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  [อ่าน 546 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  [อ่าน 211 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  [อ่าน 377 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 694 ครั้ง]
  แก้ไขวันคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์  [อ่าน 193 ครั้ง]
  แก้ไขวันคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  [อ่าน 84 ครั้ง]
  แก้ไขวันคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าัรับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง  [อ่าน 62 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านหนองทองลิ่มประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน 214 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเืพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 450 ครั้ง]
  ประกาศรัีบสมัครบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  [อ่าน 1570 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครนักการภารโรง  [อ่าน 259 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  [อ่าน 547 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  [อ่าน 382 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูผู้สอน)  [อ่าน 675 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  [อ่าน 428 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  [อ่าน 139 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  [อ่าน 429 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักการภารโรง  [อ่าน 148 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้่าง  [อ่าน 575 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศรับสมัครนักการภารโรง  [อ่าน 238 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู  [อ่าน 1051 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านตากอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1066 ครั้ง]
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วิชาเอกภาษาไทย  [อ่าน 479 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์  [อ่าน 453 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว  [อ่าน 310 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม  [อ่าน 685 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านปากช่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์ปฏิบัติงานธุรการแทนครู(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 595 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  [อ่าน 375 ครั้ง]
  ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู  [อ่าน 770 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านปากช่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  [อ่าน 868 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู  [อ่าน 1303 ครั้ง]
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  [อ่าน 909 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์  [อ่าน 812 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธูรการแทนครู  [อ่าน 2122 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 1117 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 770 ครั้ง]
  สมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 1054 ครั้ง]
  สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 695 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่องปี 2553 / โครงการเพชรในตม  [อ่าน 563 ครั้ง]
  สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 849 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 1236 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม  [อ่าน 327 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปี่การศึกษา 2553  [อ่าน 325 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 687 ครั้ง]
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 867 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 529 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 1483 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 3086 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 2364 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านป่าไม้สหกรณ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มวิชาปฐมวัย  [อ่าน 861 ครั้ง]
  รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  [อ่าน 873 ครั้ง]
  โรงเรียนอนุบาลปะคำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 1433 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านลำนางรอง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 771 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [อ่าน 943 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [อ่าน 424 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านคลองหินประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 962 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศรับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 233 ครั้ง]
  โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกดนตรี  [อ่าน 469 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  [อ่าน 677 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านคลองหินประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1049 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านคลองหิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1228 ครั้ง]
  รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 595 ครั้ง]
  ร.ร.ชุมชนบ้านดอนนางงามประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 910 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านแท่นทัพไทยประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกเกษรตร จำนวน 1 อัตรา  [อ่าน 406 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านสันติสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 1331 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ  [อ่าน 556 ครั้ง]
  ร.ร.อนุบาลปะคำ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์  [อ่าน 541 ครั้ง]
  ร.ร.อนุบาลโนนสุวรรณ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (วิชาเอกพลศึกษา)  [อ่าน 678 ครั้ง]
  ร.ร.ชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตริวิทยา)ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็ก  [อ่าน 1079 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 1543 ครั้ง]
  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง  [อ่าน 450 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาทประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 534 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 389 ครั้ง]
  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม ประกาศสอบครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ  [อ่าน 451 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป  [อ่าน 683 ครั้ง]
  ร.ร. บ้านหนองยางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 728 ครั้ง]
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 1552 ครั้ง]
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 884 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกธุรการโรงเรียน  [อ่าน 985 ครั้ง]
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบถามความสมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย  [อ่าน 2997 ครั้ง]
  ร.ร.อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1119 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1287 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองยางประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1018 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู  [อ่าน 1296 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านสำราญประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 517 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านสำราญประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ  [อ่าน 436 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านศรีภูมิประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 773 ครั้ง]
  บัญชีลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้สมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 3374 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ศิลปศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ หรือ อื่น ๆ (แก้ไข)  [อ่าน 741 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  [อ่าน 973 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านสำราญประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1292 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านโคกสูง(สมานสามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน  [อ่าน 653 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านโคกปราสาท ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันพนักงานราชการได้  [อ่าน 649 ครั้ง]
  บัญชีลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้สมัครใจไปบรรจุและแต่งตั้ง  [อ่าน 1630 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านศรีภูมิประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1022 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านศรีภูมิประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  [อ่าน 304 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านโคกปราสาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ  [อ่าน 451 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านลุงขี้หนู ประกาศผลสอบพนักงานราชการ  [อ่าน 640 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านลุงขี้หนูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ  [อ่าน 477 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านโคกปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 757 ครั้ง]
  ร.ร.บ้านลุงขี้หนู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 824 ครั้ง]
  การเรียกบรรจุ และการให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 2340 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกปฐมวัย  [อ่าน 710 ครั้ง]
  โรงเรียนพิมรัฐประชาสรรค์ สังกัด สพม. เขต 32 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1055 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านสระขุด  [อ่าน 765 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว  [อ่าน 613 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว  [อ่าน 484 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านโคกปราสาท รายชื่อบุคคลที่สอบได้เป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 901 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านโคกปราสาท รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 444 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [อ่าน 1111 ครั้ง]
  รายงานการเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  [อ่าน 2276 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านสระขุดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 1297 ครั้ง]
  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประกาศรับสมัครอัตราธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [อ่าน 678 ครั้ง]
  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 1017 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองบอนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 749 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านบาะแนะประกาศผลสอบพนักงานราชการ  [อ่าน 499 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน 788 ครั้ง]
  ประกาศโรงเรียนบ้านโคกปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 903 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  [อ่าน 798 ครั้ง]
  บัญชีรายละเอียดเรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 1130 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ( เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )  [อ่าน 534 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบาระแนะ  [อ่าน 652 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 691 ครั้ง]
  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรรณรประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  [อ่าน 487 ครั้ง]
  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [อ่าน 558 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ  [อ่าน 554 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนาประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  [อ่าน 834 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านบาระแนะ ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 858 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 821 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 535 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  [อ่าน 270 ครั้ง]
  เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  [อ่าน 1536 ครั้ง]
  เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [อ่าน 1548 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  [อ่าน 959 ครั้ง]
  ประกาศผลสอบการแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2554  [อ่าน 21380 ครั้ง]
  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน 2924 ครั้ง]
  แผนที่สนามสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554  [อ่าน 6990 ครั้ง]