หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวิ... (อ่าน 172 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ส.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงิน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และนิเ... (อ่าน 155 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ส.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยกิจกรรม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมวางแผนดำเนินงานศิลปหัตถกรรมน... (อ่าน 137 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ส.ค. 2559)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประชุมการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ และประชุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการเปิดค่ายเยาวชนนักเร... (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ส.ค. 2559) กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเตรียมการเปิดค่ายเยาวชนนักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ปี ๒๕๕๙...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สัมมนาวิเคราะห์ถอดบทเรียนและทำแนวท... (อ่าน 128 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ส.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิเคราะห์ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีและจัดทำแนวดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบ... (อ่าน 143 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ส.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศ... (อ่าน 147 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ส.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง พัฒนาประสิทธิภาพกา... (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายมาโนช กลิ่นพยอม (22 ส.ค. 2559)นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมคณะครูในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... (อ่าน 290 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ส.ค. 2559) นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพร. เป็นประธานพิธีเปิดป้าย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แห่งใหม่ และนิทรรศการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีสู่ประชาคมอาเซียน”...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรร... (อ่าน 174 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ส.ค. 2559) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นางรองยุทธกาจฯ ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา... (อ่าน 114 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ส.ค. 2559) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านนา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและอา... (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ส.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี และอาคารราษฎร์รัฐ โรงเรียนวัดบ้านห้วยหิน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เตรียมความพร้อมในการยกระดับการเฝ้า... (อ่าน 228 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ส.ค. 2559) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศ... (อ่าน 497 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.ค. 2559) กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 309 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ค. 2559) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ นำบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายเทียนพร... (อ่าน 269 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ก.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ละหานทราย พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และจัดสัปดาห์บ้านนัก... (อ่าน 275 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวัง แล... (อ่าน 270 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โนนดินแดง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาล... (อ่าน 266 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ก.ค. 2559) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย ปะคำ โนนดินแดง และโนนสุวรรณ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบ “อาคารจรัสบวรพันธ์” โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด (อ่าน 338 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ก.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีรับมอบ “อาคารจรัสบวรพันธ์” โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 72
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573