หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บ้านซับคะนิง เปิดค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ... (อ่าน 193 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ม.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านซับคะนิง........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อนุบาลโนนดินแดง ทำพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของ... (อ่าน 257 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบพันธุ์ไก่และพันธุ์พืช (อ่าน 170 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบพันธุ์พืช และพันธุ์จากผู้ปกครองนักเรียน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก... (อ่าน 220 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาช... (อ่าน 305 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านละหานทร... (อ่าน 214 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ม.ค. 2557) นายทรงศักดิ์ ศิริจร หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ ๓ สพฐ. ติดตามตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านละหานทราย.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ป่าไม้สหกรณ์ เปิดค่ายเรียนรู้งานอาชีพวิถีพอเพียง (อ่าน 352 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ม.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายเรียนรู้งานอาชีพวิถีพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา... (อ่าน 382 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึ... (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหว... (อ่าน 314 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมฝึกยกระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบขนมเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 193 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ม.ค. 2557)นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบขนมพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัต... (อ่าน 287 ครั้ง) จำนวน 42 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สวัสดีปีใหม่ ๕๗ บุรีรัมย์ เขต ๓ (อ่าน 322 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ธ.ค. 2556)บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งท... (อ่าน 293 ครั้ง) จำนวน 37 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ธ.ค. 2556) นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (อ่าน 456 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ธ.ค. 2556)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับศึกษานิเทศก์ใหม่ (อ่าน 549 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ธ.ค. 2556)นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะร่วมให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะว... (อ่าน 296 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ธ.ค. 2556) นายอภิชาต จิระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓” .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง “นางรองมิน... (อ่าน 365 ครั้ง) จำนวน 36 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ธ.ค. 2556) นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน – วิ่ง “นางรองมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒” .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด... (อ่าน 265 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ธ.ค. 2556)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้า... (อ่าน 252 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 ธ.ค. 2556) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 46
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122