หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประชุมรับมอบ... (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 มิ.ย. 2556)นายปัญญา  หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาส... (อ่าน 322 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 มิ.ย. 2556)นายภูมิชน  วัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ ๑ รุ่น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหงส์ เตรียมความพร้อมเปิดภ... (อ่าน 411 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 มิ.ย. 2556)

นายเสนาะ  แก้วมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาเขตพัฒนาคุณภ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย... (อ่าน 419 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 มิ.ย. 2556)นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัยที่โรงเรียนบ้านไทยเจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมู... (อ่าน 429 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 มิ.ย. 2556)นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจ... (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 มิ.ย. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรี...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการรับการติดตามประเมิน... (อ่าน 499 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 พ.ค. 2556)นายศักดา 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ ติดตามนโยบายการเพิ่ม... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 พ.ค. 2556)

ียรนายปัญญา  หาแก้ว รอ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับนายกสมาคมพัฒนาประ... (อ่าน 475 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 พ.ค. 2556)

นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การร้อนรับ นายมีชัย วีระไทยะ นายกสมาค...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการติดตามผลการบริหารจั... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 พ.ค. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการติดตามผลการบริหารจัดการของสำนั...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการติดตามประเมินผลการบริหารจ... (อ่าน 497 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 พ.ค. 2556)

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นา...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสุวรรณ จัดการเรียนรู้บูรณ... (อ่าน 408 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 พ.ค. 2556)นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซีย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารแ... (อ่าน 647 ครั้ง) จำนวน 62 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 พ.ค. 2556)อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีค... (อ่าน 723 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 พ.ค. 2556)อบรมแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนในสังกัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (อ่าน 880 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 พ.ค. 2556)เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอล SCG NONGMEE CUP 2013-14... (อ่าน 424 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 พ.ค. 2556)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ นำข้าราชการและลูกจ้างที่เกิดเดือนเ... (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 เม.ย. 2556)ทำบุญถวายสังฆทาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภ... (อ่าน 474 ครั้ง) จำนวน 25 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 เม.ย. 2556)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนระดับสถานศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย (อ่าน 450 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 เม.ย. 2556)ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรฐา... (อ่าน 357 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 เม.ย. 2556)ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 44
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122