หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
กลุ่มงานในสังกัด


ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ... (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 50 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ส.ค. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖...<...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ นิเทศโรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอเฉลิม... (อ่าน 315 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ส.ค. 2556)

นายประจญ  สอนกระโทก รองผู้อำนวยยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ....

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดประกวดการแข่งขัน “ชวนน้องท่องพุ... (อ่าน 442 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ส.ค. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "ชวนน้องท่องพุทธวจน" รอ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา... (อ่าน 441 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 ส.ค. 2556)

นายไพบูลย์  ตักกะศิลาพันธ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา... <...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมแข่งขัน “ชวนน้องท่องพุทธวจน” (อ่าน 594 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (31 ก.ค. 2556)นายไตรเทพ  งามกมล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญปัญญา พัฒนาจิต "ชวนน้องท่องพุทธวจน"......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชมรมครูภาษาทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว... (อ่าน 388 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ก.ค. 2556)ชมรมครูภาษาไทย ทัศศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ นิเทศโรงเรียนตามโครงการ นิเทศทีม (อ่าน 368 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ก.ค. 2556)นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ นิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนั... (อ่าน 397 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ก.ค. 2556)

พระครูพิทักษ์ชิณวงศ์ เจ้าคณะอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดการประกวดโครงการคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน.....

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบป้ายโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนอง... (อ่าน 331 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 ก.ค. 2556)นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบป้ายชื่อโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการ “การศึกษาผลการใช้ม... (อ่าน 408 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 ก.ค. 2556)

นายประจญ  สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "การศึกษาผลการใ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน (อ่าน 427 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ค. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งแสงทอ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย... (อ่าน 365 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ค. 2556)นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย ร.ร.บ้านหนองต้อ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ถวายผ้าป่าสามัคคีวัดเขารัง จังหวัดภ... (อ่าน 388 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ค. 2556)นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคี วัดเขารัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู... (อ่าน 357 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ค. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนโนนดินแดง จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “โ... (อ่าน 436 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2556)

นายสิงห์  โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "โนนดินแดงเกม...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนลุ่มลำมาศ เปิดการแข่งขันกีฬา “ลุ่มลำม... (อ่าน 426 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ก.ค. 2556)นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน "ลุ่มลำมาศเกมส์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (อ่าน 373 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 ก.ค. 2556)นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะร่วมให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรม “เด็กไทยไร้พุง ลดอ้วน ลดโรค” (อ่าน 382 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ค. 2556)นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม "เด็กไทยไร้พุง ลดอ้วน ลดโรค".....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ ปีการศ... (อ่าน 344 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ก.ค. 2556)

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ ปีการศึกษา ๒๕...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินผลการดำเนินงานของสำนั... (อ่าน 345 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.ค. 2556)นางพัชรา  ประวาลพิทย์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 46
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122