หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา (อ่าน 265 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะร่วมพบปะเครือข่ายทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจราชการกรณีพิเศษโรงเรียนอนุบา... (อ่าน 375 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.ค. 2558) นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการกรณีพิเศษโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมรายงานข้อมูลการติดตามและประเ... (อ่าน 428 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.... (อ่าน 273 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2558)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 309 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2558) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย... (อ่าน 222 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2558) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัยอำเภอโนนดินแดง และอำเภอปะคำ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ (อ่าน 320 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 407 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครครูธุรการโรงเรียน (อ่าน 868 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ก.ค. 2558)กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้... (อ่าน 429 ครั้ง) จำนวน 36 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ก.ค. 2558) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ประสานงาน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่ขนานด้านการศึกษากับเพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศกัมพูชา”........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมบูรณาการค่านิยมของคนไทย ๑๒ ปร... (อ่าน 382 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชมรมครูปฐมวัย บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสามัญประจำปี ๒๕... (อ่าน 342 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ก.ค. 2558) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ชมรมครูปฐมวัย.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเคร... (อ่าน 520 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : นิวัติ สลับศรี / ภาพ (02 ก.ค. 2558)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบปะ สร้างสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาทุกเครือข่าย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทั้งด้านการติดต่อสื่อสา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเ... (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 33 รูป ฮิต
โดย : ภาพ / นิวัติ สลับศรี (02 ก.ค. 2558)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ... (อ่าน 339 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : มาโนช กลิ่นพยอม (01 ก.ค. 2558)นายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่... (อ่าน 502 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 มิ.ย. 2558) นางสุนิดา ศุภอักษร และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มูลนิธิติยะวานิช มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี และย... (อ่าน 362 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 มิ.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาติยะวานิช ครั้งที่ ๒๒ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่าย “ยุวบรรณารักษ์” ประจำปี ๒๕... (อ่าน 313 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 มิ.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์... (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 มิ.ย. 2558) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ทดสอบภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 147 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 มิ.ย. 2558) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทดสอบภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 67
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573