หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ ๑๘๖ ... (อ่าน 352 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทร์ทึก (09 เม.ย. 2556)อบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ ๑๘๖ เขตพัฒนาคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 457 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 เม.ย. 2556)ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพโนนดินแดง “อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลการ... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 เม.ย. 2556)“อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน” เขตพัฒนาคุณภาพโนนดินแดง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (อ่าน 349 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 เม.ย. 2556)นิทรรศการวิชาการเมืองโพธิ์ชัยก้าวไกลสู่อาเซียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโบสถ์พระยาแสงทองจัดนิทรรศการผลงานครูนักเรียน (อ่าน 350 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 เม.ย. 2556)เปิดการประชุมและนิทรรศการทางวิชาการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูต... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 31 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 มี.ค. 2556)การจัดทำหลักสูตรบูรณาการอาเซียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 386 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 มี.ค. 2556)อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่าง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อนุบาลหนองกี่ สัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะครูท... (อ่าน 428 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 มี.ค. 2556)การพัฒนาสมรรถนะครูที่เน้น Best Practices
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มภา... (อ่าน 376 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 มี.ค. 2556)เปิดค่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น... (อ่าน 404 ครั้ง) จำนวน 25 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 มี.ค. 2556)สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบปัญหานั... (อ่าน 411 ครั้ง) จำนวน 29 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 มี.ค. 2556)ประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน “Engl... (อ่าน 347 ครั้ง) จำนวน 37 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 มี.ค. 2556)เปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “English Summer Camp for Secondary School Stu...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดการอบรมข้าราชการครูในโครงการ Total Solution to... (อ่าน 443 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 มี.ค. 2556)บ้านละหานทราย อบรมข้าราชการครูในโครงการ Total Solution to English Profiency เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นิเทศ ติดตาม การบริหารจ... (อ่าน 373 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 มี.ค. 2556)กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนในระบบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ นำเจ้าหน้าที่ทำบุญวันเกิดเมื่อวันท... (อ่าน 351 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 มี.ค. 2556)เจ้าหน้าที่ทำบุญวันเกิด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใ... (อ่าน 287 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 มี.ค. 2556)ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมภาษาเขมรเพื่อเตรียมความพร้อมสู... (อ่าน 429 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 มี.ค. 2556)อบรมภาษาเขมรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เตรียมผู้บริหารการศึกษาสู่อาเชียน (อ่าน 474 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 มี.ค. 2556)เตรียมผู้บริหารการศึกษาสู่อาเชียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านศรีภูมิ เปิดป้ายโรงเรียน และเปิดศูนย์อาเชียนศึก... (อ่าน 471 ครั้ง) จำนวน 31 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 มี.ค. 2556)บ้านศรีภูมิ เปิดป้ายโรงเรียน และเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะคำ (อ่าน 422 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 มี.ค. 2556)ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะคำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 43
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122