หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 ประชุมบุคลากรในสังกัด (อ่าน 193 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ก.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 ก.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ความรู้ลงประชามติ (อ่าน 248 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 มิ.ย. 2559) นายวิทยา จันทร์ฉลอง รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เด็กดี บุรีรัมย์ เขต ๓ (อ่าน 223 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 มิ.ย. 2559) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนดีเก็บเงินได้ส่งมอบเจ้าของ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม กศจ.หนองคาย (อ่าน 175 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวั... (อ่าน 233 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 มิ.ย. 2559) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ... (อ่าน 175 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 มิ.ย. 2559) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ... (อ่าน 176 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 มิ.ย. 2559) นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 173 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการอบรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒน์ พบเพื่อนครู (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 มิ.ย. 2559) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา “เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง พบเพื่อนครู”..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรร... (อ่าน 193 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 247 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตคุณภาพการศึกษานางรอง ยกระดับกิจกรรมการเรียนการส... (อ่าน 252 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อยกระดับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสำรอง....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาครูปฐมวัย เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมว... (อ่าน 298 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (อ่าน 258 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เอาฤกษ์ขึ้นสำนักงานใหม่ (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการร่วมขึ้นสำนักงานใหม่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย (อ่าน 103 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่... (อ่าน 223 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการประชุมวางแผนสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย สัมมนาเชิงปฏิบัติก... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 มิ.ย. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือสำรอง......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการสร้างหนังสือส่งเสร... (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 มิ.ย. 2559) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 72
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573