หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
   - งานประประกัน
   - งานวัดผล
   - งานหลักสูตร
   - งานเลขาฯ
   - งานนิเทศ
   - ศูนย์สื่อฯ
   - ทางไกลผ่านดาวเทียม  
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มงานวินัยและนิติกร 
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 “โรงเรียนสุจริต” บุรีรัมย์ เขต ๓ (อ่าน 259 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 มี.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนเครือข่าย “โรงเรียนสุจริต” ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านแท่นทัพไทย เข้าค่ายพุทธบุตร (อ่าน 190 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 มี.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขามเสม็ดบำรุง เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “พุทธธรรม นำ... (อ่าน 214 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 มี.ค. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านน้อยสะแกกวนร่วมกับบ้านส้มป่อย อบรมคุณธรรม จริย... (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 มี.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ มอบใบประกาศนียบัตรนักศ... (อ่าน 316 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 มี.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ…….
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารฯ (อ่าน 284 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 มี.ค. 2557)นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูแ... (อ่าน 190 ครั้ง) จำนวน 46 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเรียบร้อยและลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.๓ เขตพ... (อ่าน 245 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.พ. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.๓ (อ่าน 258 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ประชุมผู้บริหารสถานศ... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.พ. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โคกเขาพัฒนา ปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมครู นักเรียน (อ่าน 208 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.พ. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๖......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โคกเขาพัฒนา เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมครู นักเรียน ปร... (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.พ. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมครู นักเรียน ประจำปีการศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชมรมอีซูซุเพื่อสังคม มอบอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียน... (อ่าน 358 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัล สพ... (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัล สพป.อ่อนหวาน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชา... (อ่าน 332 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมเปิดป้ายอาคารเรียน “อนุสรณ์ ๖๕... (อ่าน 297 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ก.พ. 2557) นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศ.น. เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “อนุสรณ์ ๖๕ ปี โรงเรียนอนุบาลหนองกี่” จังหวัดบุรีรัมย์.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมเปิดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จไทย... (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 46 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.พ. 2557) นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี รับการประเมินประกวด Read Th... (อ่าน 249 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.พ. 2557) นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) และคณะกรรมการประกวด Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมงานเดินไหมกาชาดอำเภอนางรอง “ตระ... (อ่าน 282 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.พ. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมงานเดินไหมกาชาดอำเภอนางรอง “ตระการตาลีลาไหม รวมร้อยใจสู่กาชาด” ปี ๒๕๕๗ ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดประกวด Read Thailand : อ่านเถิด... (อ่าน 214 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ก.พ. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการประกวด Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 48
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122