หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
   - งานประประกัน
   - งานวัดผล
   - งานหลักสูตร
   - งานเลขาฯ
   - งานนิเทศ
   - ศูนย์สื่อฯ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มงานวินัยและนิติกร 
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 แสดงความยินดีผู้แทน กต.ปน. คนใหม่ (อ่าน 261 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ก.พ. 2557)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แสดงความยินดีกับ กต.ปน. คนใหม่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET  (อ่าน 184 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET  (อ่าน 214 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.พ. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สนามสอบเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี (อ่าน 194 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ก.พ. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองกี่ประชาสามั... (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ก.พ. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองกี่ประชาสามัคคี.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพโนนดินแดง เตรียมความพร้อมสอบ O-NET (อ่าน 184 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ก.พ. 2557) นางสมจิต สังข์รักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ (O-NE... (อ่าน 239 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ก.พ. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ (O-NET) ประจำปี ๒๕๕๖ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านซับคะนิง เปิดค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ... (อ่าน 200 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ม.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านซับคะนิง........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อนุบาลโนนดินแดง ทำพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของ... (อ่าน 263 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบพันธุ์ไก่และพันธุ์พืช (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบพันธุ์พืช และพันธุ์จากผู้ปกครองนักเรียน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก... (อ่าน 225 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557)นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาช... (อ่าน 313 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านละหานทร... (อ่าน 221 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ม.ค. 2557) นายทรงศักดิ์ ศิริจร หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ ๓ สพฐ. ติดตามตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านละหานทราย.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ป่าไม้สหกรณ์ เปิดค่ายเรียนรู้งานอาชีพวิถีพอเพียง (อ่าน 393 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ม.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายเรียนรู้งานอาชีพวิถีพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา... (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึ... (อ่าน 283 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหว... (อ่าน 324 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมฝึกยกระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบขนมเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 197 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ม.ค. 2557)นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบขนมพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัต... (อ่าน 296 ครั้ง) จำนวน 42 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ม.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สวัสดีปีใหม่ ๕๗ บุรีรัมย์ เขต ๓ (อ่าน 328 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ธ.ค. 2556)บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 47
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122