หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 มิ.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.เขต พบเพื่อนครู “ถาวรวัฒนา” (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 16 รูป มาใหม่
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู“กลุ่มโรงเรียนถาวรวั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.เขตฯ เยี่ยมชม “การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ค... (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เยี่ยม และพบปะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านถาวร เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 16 รูป มาใหม่
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู “หนองหงส์”... (อ่าน 18 ครั้ง) จำนวน 24 รูป
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 มิ.ย. 2560)นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ มอบนโยบายการจัดการศึกษากลุ่มหนองหงส์........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “พลังเด็กไทยหยุดยั้งยาเสพติด”  (อ่าน 11 ครั้ง) จำนวน 8 รูป
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 มิ.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต “พลังเด็กไทยหยุดยั้งยาเสพติด”.........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู ”ห้วยหิน” (อ่าน 28 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 มิ.ย. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน “ห้วยหิน”..... ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการ... (อ่าน 19 ครั้ง) จำนวน 14 รูป
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 มิ.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) …….
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พบเพื่อนครูฝ้ายไทย (อ่าน 40 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 มิ.ย. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู“กลุ่มโรงเรียนฝ้ายไท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู “เสาทอง” (อ่าน 44 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน “เสาทอง”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศา... (อ่าน 30 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 มิ.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู “พนมรุ้ง” (อ่าน 46 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน “พนมรุ้ง”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนดีปร... (อ่าน 28 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 มิ.ย. 2560) นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจง และรับฟังแนวทางการพัฒนาโรงเรียน และเตรียมรับการประเมินเชิงประจักษ์ “โรงเรียนดีประจำตำบล”.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู “โบสถ์พระยาแ... (อ่าน 48 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน “โบสถ์พระยาแสงทอง”...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พบเพื่อนครู “กลุ่มลุ่มลำมาศ” (อ่าน 56 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 มิ.ย. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู“กลุ่มลุ่มลำมาศ”........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู “นครนางรอง” (อ่าน 51 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู“นครนางรอง”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู “เมืองนางรอง... (อ่าน 44 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 มิ.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน “เมืองนางรอง”........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการประเมินการอ่านการเขียนภาษ... (อ่าน 51 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 มิ.ย. 2560) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน “การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย”.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกา... (อ่าน 72 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 มิ.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลและยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) (อ่าน 30 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 มิ.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) นักเรียนในสังกัด.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 70
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573