หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี... "
บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...
นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.........
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา รู้จักแสวงหาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ อยู่ในระดับยังไม่น่าพอใจ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและมีความมั่นใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 12:59:37 น.
อ่าน 92 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...
ข่าวล่าสุด
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางร...
20 ก.ย. 2560
 นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่...
20 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาศักยภ...
18 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดต...
14 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บ...
06 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573