หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูแนะแนวและครูกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีว...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูแนะแนวและครูกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีว... "
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูแนะแนวและครูกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีว...
นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ......
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและสภาพแวดล้อม และจากการที่สังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สื่อบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนไม่สามารถควบคุมได้ การมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นยุคปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหา ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องเอกสิทธิ์ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 05 สิงหาคม 2560 เวลา 17:19:38 น.
อ่าน 72 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูแนะแนวและครูกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีว...
ข่าวล่าสุด
 ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอ...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศา...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มส...
15 ส.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้...
15 ส.ค. 2560
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธ...
11 ส.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573