หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา


ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น  และจำแนกตามสังกัด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น และรายโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
จำนวนนักเรียน โรงเรียน  และครู จำแนกรายอำเภอ
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายอำเภอ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น และจำแนกตามสังกัด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น และรายโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
จำนวนนักเรียน โรงเรียน และครู จำแนกรายอำเภอ
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายอำเภอ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-05-21 (10049 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573