หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
 ประวัติสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3


ที่ตั้ง       
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอหนองกี่  อำเภอหนองหงส์ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย  และอำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน 216 โรงเรียน  โรงเรียนเอกชนจำนวน 15 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่สอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เลขที่ 110 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 55 กิโลเมตร

อาณาเขต
          ทิศเหนือ              ติดต่อกับอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอห้วยแถลงและอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
          ทิศใต้                  ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
          ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย และอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุนมาก จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลักษณะภูมิประเทศ
            ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นที่ราบสูง บางตอนประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำน้ำ ไหลผ่าน 4 สาย คือ ลำน้ำไทรโยง ลำปะเทีย ลำมาศ และลำนางรอง

ข้อมูลพื้นฐาน
            มีจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวนโรงเรียนในสังกัด 216 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 231 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 56,238 คน จำนวนบุคลากร 3,900 คน จำนวนประชากร 338,410 คน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (24576 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573