ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลกรทางการลูกเสือสำรอง (ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) เอกสารแนบ
 ตัวอย่างเอกสารหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ ดาวโหลด
 คำสั่งการแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ
 ระเบียบการแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ
 การจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง ประจำปี 2557
และขอเชิญคณะกรรมการตัดสินกีฬา - กรีฑา ทุกท่าน ประชุมในวันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งสื่อการเรียนการสอน ฟ.ยิ้มสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557 รายละเอียด
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล / ผอ.กลุ่มอำนวยการ เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จัดส่งการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 04084/660 ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2557 รายชื่อโรงเรียน
 ขอเชิญประชุมกีฬานักเรียน "สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เกมส์ 2557 " เอกสารแนบ
 ด่วนที่สุด !! การคัดกรองนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2557 เอกสารแนบ
 แจ้ง ร.ร. ที่เข้าประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพฯ วันที่ 9-10 ก.ค. 57 ให้นำเครื่อง คอมพิวเตอร์
และเอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนา , เช่น SAR / แผนพัฒนา,ปี 54 (57ถ้ามี) / แผนปฏิบัติการปี 2556 (57ถ้ามี) / ผลการประเมินภายนอกรอบสาม

 ขยายเวลารับสมัคร "การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2557 เอกสารแนบ
 แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา "มูลนิธิ EDF" ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและยืนยันได้ที่เว็ป
http://www.edfgroup.org/school/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ก.ค. 2557 เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อส่งรายงานผลนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้านด่วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เอกสารแนบ
 คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เอกสารแนบ

ข่าวทั่วไปรอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการควบคุมเก็บรักษาพัสดุและการจ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการควบคุมเก็บรักษาพัสดุและการจ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการควบคุม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุ... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » กลุ่มลุ่มลำมาศ จัดการแข่งขันกีฬา “ลุ่มลำมาศเกมส์” รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
กลุ่มลุ่มลำมาศ จัดการแข่งขันกีฬา “ลุ่มลำมาศเกมส์”
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม “ลุ่มลำมาศเกมส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการประกวดการแข่งขันภา... รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการประกวดการแข่งขันภา...
  กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑......
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » โบสถ์พระยาแสงทอง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโบสถ์พระยาแ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โบสถ์พระยาแสงทอง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโบสถ์พระยาแ...
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย... รูปภาพ จำนวน 34 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 63
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
       - เครื่องมือวัดแวว
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122