ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
   - งานประประกัน
   - งานวัดผล
   - งานหลักสูตร
   - งานเลขาฯ
   - งานนิเทศ
   - ศูนย์สื่อฯ
   - ทางไกลผ่านดาวเทียม  
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มงานวินัยและนิติกร 
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 แจ้งรายชื่่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล M_OBEC
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน รายชื่อดังแนบ
เอกสารแนบ
 การสมัคร Undo กบข เอกสารแนบ
 การประเมินและรายงานผลโครงการขยายผล
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 2557
เอกสารแนบ
คู่มือ เว็ปรายงาน
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสารแนบ
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด

ข่าวทั่วไปนับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม “Intensive O – N...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ Pre O-NET รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ Pre O-NET
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม Pre O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ .....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
   นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ผอ.สพป./สพม. ตรวจเยี่ยม สพป.บุรีรัมย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตุลยาธร รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตุลยาธร
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และตรวจอาคารเรียนโรงเรียนตุลยาธร....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมก... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมก...
   นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ผอ.สพป./สพม. เยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนา และร่วมสังเกตการณ์...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122