หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 แจ้งให้ ร.ร. นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
ในระบบของ สทศ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2557
โปสเตอร์การสอบ วิธีการนำส่งข้อมูลนักเรียน
 แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบลที่ได้รับงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม
การมีงานทำระหว่างเรียนให้ข้อมูลแนวการดำเนินการตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 เอกสารแนบ
 กำหนดการอบรมโครงการสนับสนุนนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ; สามัญศึกษา
วันที่ 22- 23 ส.ค. 2557 ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ
 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เอกสารแนบ
 ส่งแบบรายงานการสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนดำเนินการส่งผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ในระดับชั้น ป. ๑ – ม.๓ ปี ๒๕๕๖
โดย ส่งทาง Wichain2020@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลกรทางการลูกเสือสำรอง (ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) เอกสารแนบ
 ด่วนที่สุด !! การคัดกรองนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2557 เอกสารแนบ
 ตัวอย่างเอกสารหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ ดาวโหลด

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุ... รูปภาพ จำนวน 40 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุ...
   นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอหนองหงส์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เกมส์” ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » พัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ... รูปภาพ จำนวน 19 รูป ฮิต RSS Feed
พัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล... รูปภาพ จำนวน 24 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล...
   นายปราโมทย์ แก้วสุข ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการ “อบรมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการ “อบรมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลโนนสุวรรณ รับการการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
อนุบาลโนนสุวรรณ รับการการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 63
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
       - เครื่องมือวัดแวว
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122