ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 การปรับเงินเดือน/การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
พนักงานราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด
เอกสารแนบ
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับแข่งขัน ปี 2558 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
 แก้ไข E-mail แจ้งรายงานการชำระหนี้
ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า punyaphon8@gmail.com

 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งจุดเน้นสพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 58 แจ้งให้ ร.ร. ส่งภายในวันที่ 7 ก.ค. 58
เอกสารแนบ
 ประกาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
เอกสารแนบ
 ม.ราชภัฎมหาสารคาม กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญชาญ
เอกสารแนบ
 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล EMIS ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 ก.ค. 58 ที่เว็บ
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู"
เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานของสมาคมพัฒนาครูไทย
เอกสารแนบ
 กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู เอกสารแนบ
 ม.ราชภัฎสุรินทร์ กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญชาญ
เอกสารแนบ

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » ชมรมครูปฐมวัย บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสามัญประจำปี ๒๕... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
ชมรมครูปฐมวัย บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสามัญประจำปี ๒๕...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ชมรมครูปฐมวัย....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเ... รูปภาพ จำนวน 33 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเ...
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่... รูปภาพ จำนวน 28 รูป ฮิต RSS Feed
เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่...
   นางสุนิดา ศุภอักษร และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง แล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมบูรณาการค่านิยมของคนไทย ๑๒ ปร... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมบูรณาการค่านิยมของคนไทย ๑๒ ปร...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเคร... รูปภาพ จำนวน 21 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเคร...
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบปะ สร้างสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาทุกเครือข่าย เพ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ...
  นายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่อง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122