ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 โรงเรียนดังต่อไปนี้ข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกต้อง
ให้ติดต่อคุณ (พิทยา คล้ายทอง 044-631072 )
เอกสารแนบ
 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เอกสารแนบ
 ขอเชิญวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตฯ
ประชุมในวันที่ 19 ก.ย. 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอกลดา
เอกสารแนบ
 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 23 ก.ย. 2557
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 แต่งกายชุดสุภาพ

 แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เอกสารแนบ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เอกลดา อ. นางรอง
อบรมครู ICT ร.ร. ละ 1 คน วันที่ 24 ก.ย. 57
ครูป. 2 ทุกคน วันที่ 26 ก.ย. 57
ครูป. 3 ทุกคน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ก.ย. 57
รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 ก.ย. 57
เอกสารแนบ
 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลการติดตามและประะเมินผล เอกสารแนบ
 แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม สวดมนต์แปล (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64)
เอกสารแนบ
 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค เอกสารแนบ
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด
 ประชาสัมพันธ์งานชมรมครูภาษาไทย
จัดทัศนศึกษาและดูงาน จ.พระนครศรีอยุธยา 3-4 ต.ค. 2557
เอกสารแนบ
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดาวโหลด
 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จำนวน 37 โรงเรียน
ตามหนังสือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ด่วรที่สุด ที่ ศธ. 04084/3162 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2557
เอกสารแนบ

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินท... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินท...
   คณะติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโคร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » โรงเรียนดีประจำตำบล เขตพัฒนาคุณภาพนางรอง “แนะแนวการ... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนดีประจำตำบล เขตพัฒนาคุณภาพนางรอง “แนะแนวการ...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม “แนะแนวการเรียนสายอาชีวศึกษา โค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » กลุ่มลุ่มลำมาศ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร... รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
กลุ่มลุ่มลำมาศ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร...
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการจัดสร้างอาคารสำนักง... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการจัดสร้างอาคารสำนักง...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมจัดสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่กา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์...
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพศึกษานิเทศก์...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศ...
   นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122