หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการสัมนา เรื่อง น้ำแห่งชีวิต
โดย คุณหมอศุภณัฏฐ์ นฤนาทวรเศฏฐ์ เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2559

 ให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินนักเรียนที่มีนํ้าหนัด ส่วนสูง
และ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามแบบฟอร์ม เอกสารแนบ

 การจัดพิธี วันคล่้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 เอกสารแนบ
 เครื่องมือเตรียมความพร้อมรองรับการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ๒๘ มิ.ย - ๒๒ ก.ค. ๕๙
สอบถามเพิ่มเติม ๐๘๑-๗๙๐๗-๓๗๕ เอกสารแนบ

 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียน
ด้อยโอกาสผ่านระบบ DMC ให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่แนบ จำนวนเด็กด้อยโอกาส
คู่มือ
 แจ้งโรงเรียนที่รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ไม่ครบถ้วนเรียบร้อย รายชื่อโรงเรียน
 แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เอกสารแนบ
 ข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมบัญชีกลาง เอกสารแนบ
 สมาชิก กสจ. เอกสารแนบ
 แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบ TEPE Online กรอกแบบสอบถาม

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวั... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวั...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ...
   นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒน์ พบเพื่อนครู รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒน์ พบเพื่อนครู
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา “เขต...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้า...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการอบรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรร... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรร...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจพยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122