หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 แผนที่การเดินทางเข้าสนาม BRIC กิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก
เอกสารแนบ
 เปลี่ยนแปลการอบรมพัฒนาครูด้านบรรณรักษ์
จากวันที่ 5-7 ก.ย. 2557 เป็นวันที่ 4-6 ก.ย. 2557 สถานที่คงเดิม
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557
ไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน (0 4463 1072) เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ดังบัญชีรายชื่อ
เอกสารแนบ
 แจ้งร.ร. ในสังกัด อ. นางรอง ที่ยังไม่จัดส่งทะเบียนครุภัณฑ์ เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในข
องสถานศึกษาด้านการคิด วิเคราะห์ ภายในวันที่ 28 ส.ค. 2557
เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์ : การศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประคำ โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ
เอกสารแนบ
 การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานในระบบ e-MES เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
 ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์
วันอำลางานเกษียณอายุราชการ สมาชิกชมรมครูปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ 3
เอกสารแนบ
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ เอกสารแนบ
 แบบเขียนเบิกเบี้ยเลี้ยงในการอบรมวัดผล/บรรณารักษ์/โรงเรีบยขนาดเล็ก ส่งหลักฐานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารแนบ
 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบ
 แจ้งเลื่อนอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษาจาก 26 - 28 ส.ค. 2557
เป็นวันที่ 16-18 ก.ย. 2557 ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

 ไฟล์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ดาวโหลด
 ด่วนมาก ! สนง.เลขาธิการคุรุสภาขยายเวลาแจ้งชื่อผู้แระสงค์เรียน ป.บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติครบ
(มีผ่อนผันก่อนวันที่ 19 ก.ย. 2556 ) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แจ้งชื่อมายัง อีเมล : Buriram3@ksp.or.th

 แจ้งให้ ร.ร. นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
ในระบบของ สทศ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2557
โปสเตอร์การสอบ วิธีการนำส่งข้อมูลนักเรียน

ข่าวทั่วไปรอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » จากวันที่ “พากเพียร” สู่วันเกษียณที่ “ภาคภูมิ” รูปภาพ จำนวน 21 รูป ฮิต RSS Feed
จากวันที่ “พากเพียร” สู่วันเกษียณที่ “ภาคภูมิ”
  นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมแสดงมุติตาจิต แก่ผู้เกษียณอา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว รูปภาพ จำนวน 28 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึ... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึ...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลนางรอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด รูปภาพ จำนวน 30 รูป RSS Feed
อนุบาลนางรอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและป... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและป...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการค... รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการค...
  กลุ่มอำนวยการ รับสมัครเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ

Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122