หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ปฏิทินการจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
(เดือนสิงหาคม 2558) ในกลุ่มโรงเรียนเสาทอง
เอกสารแนบ
 แจ้งให้กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนในการประกวด โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งรายชื่อภายในวันที่ 6 ส.ค. 58

 ประกาศผลการเลือกผู้แทนองค์กร สมาคม และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ต้องการให้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ช่วยตรวจสอบการกรอกข้อมูลตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ กรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
 รายละเอียดการเดินทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่ขนานด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางจากวันที่ 28 ก.ค. 58 เป็น 17 ส.ค. 58
เอกสารแนบ
 แจ้งร.ร.ที่ยังไม่ส่ง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
เอกสารแนบ
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
เอกสารแนบ
 แจ้งทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2558
ในระบบโปรแกรม SET ด่วน ข้อมูลต้องตรงกับ 10 มิ.ย. 58
ขนาดนี้ สพฐ. เปิดระบบให้แก้ไข
http://106.0.176.62/specialbasic
 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล EMIS ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยด่วนที่เว็บไซต์
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php เอกสารแนบ
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น...
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลนางรอง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
อนุบาลนางรอง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น
  โรงเรียน Tamagawa Academy ประเทศญี่ปุ่น นำนักเรียนมัธยมศึษาตอนปลาย แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับโรงเรียนอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบครูธุรการโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 34 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบครูธุรการโรงเรียน
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจและกับกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์ปฎิบัติงาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม และประเมินผลการดำเนิ... รูปภาพ จำนวน 34 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม และประเมินผลการดำเนิ...
   นายชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานคณะติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. และคณะติดตาม และประเมิน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทย... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทย...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
ประกาศโรงเรียน

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122