หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนบันทึกข้อมูลการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของสถานศึกษาในระบบ e-MES โดยด่วน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044 634544
 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ขอให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยด่วน
 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายในวันที่ 19 ก.ย. 60 รายชื่อโรงเรียน ลิ้งค์รายงาน
 ขอเชิญร่วมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด
 การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารแนบ
 ขั้นตอนการใช้ Smartcard 1.คู่มือ 2.SmartcardReader
 สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม เอกสารแนบ


การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชา... รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชา...
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมและให้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหาร... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหาร...
  นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ประธานคณะกรรมการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หลักสู... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หลักสู...
   นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวางแผนขยายผลหลักสูตร “บูรณาการภ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฏร์วิทยาคา... รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฏร์วิทยาคา...
  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านนางรอง.... ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้กระบวนการ... รูปภาพ จำนวน 28 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้กระบวนการ...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ


พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
 การรับนักเรียน 2560
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ครูปฐมวัย สพป.บร.3
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573