ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินงานศิลปะนักเรียน
ครั้งที่ 64 วันที่ 1-3 ค.ค. 2557 ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสารแนบ
 โรงเรียนดังต่อไปนี้ข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกต้อง
ให้ติดต่อคุณ (พิทยา คล้ายทอง 044-631072 )
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เอกสารแนบ
 แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม สวดมนต์แปล (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64)
เอกสารแนบ
 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค เอกสารแนบ
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด
 ประชาสัมพันธ์งานชมรมครูภาษาไทย
จัดทัศนศึกษาและดูงาน จ.พระนครศรีอยุธยา 3-4 ต.ค. 2557
เอกสารแนบ
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดาวโหลด

ข่าวทั่วไปรอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง ปะคำ เฉลิมพระเกียรต... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง ปะคำ เฉลิมพระเกียรต...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านละหานทราย เปิดป้ายโรงเรียน,ถนน และประตูโรงเรียน... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บ้านละหานทราย เปิดป้ายโรงเรียน,ถนน และประตูโรงเรียน...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน ถนน และประตูโรงเรียน.......
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านราษฏร์รักแดน สนองนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการ รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บ้านราษฏร์รักแดน สนองนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการ
  นายอุดม วรรณวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฏร์รักแดน สนองนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ค่านิยม ๑๒ ประการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งข... รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งข...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจ... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจ...
  นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “เกษมศานต์ การเกษียณ” บ้านบัวตะเคียน รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
“เกษมศานต์ การเกษียณ” บ้านบัวตะเคียน
  นายเสนาะ แก้วมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานงานแ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122