ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)
จากเดิมวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เลื่อนเป็นวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สระว่ายน้ำวรเวทยากร อำเภอหนองกี่ เหมือนเดิม

 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์
ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2558 (โรงเรียนขนาดเล็ก)
เอกสารแนบ
 กำหนดสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ วันที่ 30-31 พ.ค. 2558 ณ โรงเรียนนางรอง เอกสารแนบ
 การอบรมทางไกลด้วยระบบ DLTV และ DLIT พลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี วันที่ 23 -24 พ.ค. 2558 ครู ป.1 อบรม ณ หอประชุม สพป.บุรีรรัมย์ เขต 3
ผอ.รร. อบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 รายงานตัว 08.00 น.
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ขอเพิ่มหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 (ชั้น ป.1-3)
ให้ไปรับได้ที่โต๊ะทำงานของ ดร.อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ชั้น 3 ห้องกลุ่มนิเทศฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2558 (10 มิ.ย.)
ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 58 ผ่านเว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58/
 รายการค่าหนังสือและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2558 เอกสารแนบ
 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดปีการศึกษา 2558 ลิ้งค์บัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้
 ขอให้โรงเรียนในฝัน กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2556-2557 ที่เว็ปไซต์
www.labschools.net ด่วน
 ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อโรงเรียนประสบอุบัติภัย
ให้ดำเนินการดังนี้
เอกสารแนบ
 รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ประมาณเดือน พฤษภาคม 2558 ขอให้ฝึกทดสอบทางเว็บไซต์ www.examenglish.com หรืออื่น ๆ
เอกสารแนบ
 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) เพิ่มเติม
เอกสารแนบ

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ปีกา... รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ปีกา...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนนาการนำ AS... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนนาการนำ AS...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนนาการนำ ASE...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุม ก.ต.ป.น. รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุม ก.ต.ป.น.
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานประชุม ก.ต.ป.น. ....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122