หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ - เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบและจัดสถานที่
การสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วย วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุด ร.ร.อนุบาลนางรองฯ
เอกสารแนบ
 การรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เอกสารแนบ คู่มือ
 แจ้งทุกโรงเรียนประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.1-6
พร้อมกันในวันที่ 30 พ.ย. 58 และรายงานเข้าระบบ e-MES ด้วย

 รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ เอกสารแนบ คู่มือ
 ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่รายงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบโดยด่วน
http://dltv.feedback180.com/login
 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 09.00น.
หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดขอเชิญทุกท่านประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม).pdf
เอกสารแนบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์
 แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
(B_OBEC) http://bobec.bopp-obec.info/
 แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
(B_OBEC) http://bobec.bopp-obec.info/ และข้อมูลครุภัณฑ์
(M_OBEC) เว็บ
http://www.bopp-obec.info/home/
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา... รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...
   นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » กีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโนนดินแดง รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
กีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโนนดินแดง
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มโนน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ชาวบุรีรัมย์ เขต ๓ “รวมใจรับ... เต็มใจร่วม... เต็ม... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
ชาวบุรีรัมย์ เขต ๓ “รวมใจรับ... เต็มใจร่วม... เต็ม...
   นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานให้การต้อนรับ นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านหนองไทร เปิดป้ายอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษา รูปภาพ จำนวน 36 รูป ฮิต RSS Feed
บ้านหนองไทร เปิดป้ายอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษา
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามและประเมินผล “ลดเวลาเ... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามและประเมินผล “ลดเวลาเ...
   นายชัยอนันต์ แก่นดี และคณะ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียน... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียน...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือปร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122