ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 รายชื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 การพิจารณาทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาฯ
ผ่านระบบออนไลน์ก่อนวันที่ 24 มิ.ย. 59 โดยระบบจะเปิดวันที่ 23 พ.ค. 59
หากโรงเรียนยังไม่ได้รายงานหรือรายงานไม่ครบถ้วน ให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยด่วน

 การติดตามประเทินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2559 เอกสารแนบ
 แจ้งทุกกลุ่มส่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียน โดยด่วน
 แจ้งสถานศึกษากรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 59 โดยกรอกข้อมูลได้ที ลิ้งค์กรอกข้อมูล

 การประกวดร้องเพลง อ.นางรอง เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อครูประถมวัย
เข้าอบรมวันที่ 29 พ.ค. 59 ที่อีเมล : orawan@brm3.go.th

 ให้โรงเรียนดำเนินการรายงานรับหนังสือเรียนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผ่านทางระบบ (e-MES) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารแนบ
ลิงค์เว็บ รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ

 ให้โรงเรียนทุกโรงเข้าไปประเมิน 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทาง www.vitheebuddha.com

 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ แบบฟอร์มต่าง ๆ

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัยโรงเรียนในสังกัด....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเ...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กล่าวรายงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เพิ่มทักษะ STEM รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
เพิ่มทักษะ STEM
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์......
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม กศจ.นัดแรก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ


พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122