หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 แจ้งผู้สั่งเสื้องานศิลปหัตกรรมขอรับเสื้อได้ที่ห้องศึกษานิเทศก์

 แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลแบบสอบถามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รายละเอียด

 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยการเรียนการสอน
วันที่ 3 - 4 ธ.ค. 59 ณห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียด

 ให้โรงเรียนปรับสมุด และส่งใบเสร็จรับเงินภายใน15วัน เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนดำเนินการตรวจคัดกรองหาอาการตาบอดสีในเด็กนักเรียน
ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจคัดกรองอาการตาบอดสี
ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/cvdtest
และสามารถโหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://gg.gg/cvdmanual
 การเสนอขายราคาขายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เอกสารแนบ
 แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) ตอบแบบสำรวจ

 การส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 ในการประเมินความสามารถ
การอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวโหลดเอกสาร

 เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area
นับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เตรียมการรับการประเมินเขตสุจริต รูปภาพ จำนวน 14 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เตรียมการรับการประเมินเขตสุจริต
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รวมพลังแห่งความภักดี รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รวมพลังแห่งความภักดี
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด รวมพลังแห่งความภักดี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ตชด.บ้านโรงเลื่อย ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
ตชด.บ้านโรงเลื่อย ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอ...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » พัฒนาครู เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน... รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
พัฒนาครู เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน...
   นายธีระ คนชุม ผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นแ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดแข่ง... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดแข่ง...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกิจกรรม “งานศิลป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122