หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ เอกสารแนบ
 แบบเขียนเบิกเบี้ยเลี้ยงในการอบรมวัดผล/บรรณารักษ์/โรงเรีบยขนาดเล็ก ส่งหลักฐานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารแนบ
 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายใน 2556 (จำนวน 35 โรง)
และรายงานประจำปีการศึกษา 2556 (จำนวน 79 โรง) ส่งภายใน 22 ส.ค. 2557
เอกสารแนบ
 แจ้งเลื่อนอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิง CEFR
จาก 23 ส.ค. 2557 เป็น 20 ก.ย. 2557 ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

 แจ้งเลื่อนอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษาจาก 26 - 28 ส.ค. 2557
เป็นวันที่ 16-18 ก.ย. 2557 ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

 ไฟล์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ดาวโหลด
 ด่วนมาก ! สนง.เลขาธิการคุรุสภาขยายเวลาแจ้งชื่อผู้แระสงค์เรียน ป.บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติครบ
(มีผ่อนผันก่อนวันที่ 19 ก.ย. 2556 ) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แจ้งชื่อมายัง อีเมล : Buriram3@ksp.or.th

 แจ้งให้ ร.ร. นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
ในระบบของ สทศ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2557
โปสเตอร์การสอบ วิธีการนำส่งข้อมูลนักเรียน
 กำหนดการอบรมโครงการสนับสนุนนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ; สามัญศึกษา
วันที่ 22- 23 ส.ค. 2557 ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว รูปภาพ จำนวน 28 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึ... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึ...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสู... รูปภาพ จำนวน 32 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสู...
   นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดกา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการค... รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการค...
  กลุ่มอำนวยการ รับสมัครเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ... รูปภาพ จำนวน 24 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ...
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูนางรอง รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูนางรอง
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบเพื่อนครูเขตพัฒนาคุณภาพการศึ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ

Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122