หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 ให้คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ประชุม ณ ร.ร. อนุบาลหนองหงส์ วันที่ 24 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น.
 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 เอกสารแนบ
 กำหนดการอบรมโครงการสนับสนุนนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ; สามัญศึกษา
วันที่ 22- 23 ส.ค. 2557 ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งกลับที่ e-mail : pum_3000@hotmail.co.th เอกสารแนบ
 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เอกสารแนบ
 ส่งแบบรายงานการสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เอกสารแนบ
 กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557
วัน ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนดำเนินการส่งผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ในระดับชั้น ป. ๑ – ม.๓ ปี ๒๕๕๖
โดย ส่งทาง Wichain2020@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 ให้ข้าราชการครูผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทุกคน
ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

 กำหนดวันและสนามแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 เอกสารแนบ
 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เอกสารแนบ
 ทะเบียนรูป - ใบสมัคร กีฬา – กรีฑานักเรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาอำเภอหนองหงส์
เอกสารแนบ
 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาอำเภอหนองหงส์ (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
เอกสารแนบ
 ขอให้โรงเรียนออกใบเกียรติบัตร ให้กับบริษัท เอสวีไอ จำกัด ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.บร. 3 ภายในวันที่ 25 ก.ค. 57 ตามรายชื่อเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลกรทางการลูกเสือสำรอง (ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) เอกสารแนบ
 ระเบียบการแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ
 ด่วนที่สุด !! การคัดกรองนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2557 เอกสารแนบ
 ตัวอย่างเอกสารหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ ดาวโหลด

ข่าวทั่วไปรอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมรับการประเมินผลการดำเน... รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมรับการประเมินผลการดำเน...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมเตรียมรับการประเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการควบคุมเก็บรักษาพัสดุและการจ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการควบคุมเก็บรักษาพัสดุและการจ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการควบคุม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลโนนสุวรรณ รับการการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
อนุบาลโนนสุวรรณ รับการการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรม “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทร... รูปภาพ จำนวน 17 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรม “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทร...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symp... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symp...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 63
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
       - เครื่องมือวัดแวว
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122