หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-Office E-filing กระดานข่าว
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 การติดตามประเทินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2559 เอกสารแนบ

 แจ้งทุกกลุ่มส่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียน โดยด่วน
 แจ้งโรงเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

 แจ้งสถานศึกษากรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 59 โดยกรอกข้อมูลได้ที ลิ้งค์กรอกข้อมูล

 การประกวดร้องเพลง อ.นางรอง เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อครูประถมวัย
เข้าอบรมวันที่ 29 พ.ค. 59 ที่อีเมล : orawan@brm3.go.th

 ให้โรงเรียนดำเนินการรายงานรับหนังสือเรียนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผ่านทางระบบ (e-MES) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารแนบ
ลิงค์เว็บ รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ

 ให้โรงเรียนทุกโรงเข้าไปประเมิน 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทาง www.vitheebuddha.com

 เชิญบุคลากรโรงเรียนดีประจำตำบล เข้าร่วมประชุม อบรมใน
วันที่ 26-27 พ.ค. 59 เวลา 08.30 - 16.30 ณ โรงแรมเอกลดา เอกสารแนบ

 แจ้งครู้ชั้น ป.2 ที่สั่งหนังสือพื้นฐานอ่านเขียนชั้น ป.1 - 3 ของ
อ.ปราณี ปราบริปู ให้มารับได้ที่ ศน.อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ชั้น 3 รายชื่อแนบ

 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เอกสารแนบ
 แผนชีวิตสถานศึกษาสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน เอกสารแนบ
 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ แบบฟอร์มต่าง ๆ

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัยโรงเรียนในสังกัด....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเ...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กล่าวรายงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เพิ่มทักษะ STEM รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
เพิ่มทักษะ STEM
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์......
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ร่วมประชุม กศจ.หนองคาย
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม กศจ.นัดแรก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ


พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122