หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
   - งานประประกัน
   - งานวัดผล
   - งานหลักสูตร
   - งานเลขาฯ
   - งานนิเทศ
   - ศูนย์สื่อฯ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มงานวินัยและนิติกร 
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ขึ้นรถพร้อมกัน ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ในวันที่ 26 พ.ย. 2557 เวลา 23.00 น.
เอกสารแนบ
 รายชื่อพนักงานราชการที่ยังไม่ส่งข้อมูล/หรือส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง เอกสารแนบ
 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล
ด้านคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
เอกสารแนบ
 โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ตามหนังสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ที่ ศธ 04084/ว4285 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2557 ขอให้ดำเนินจัดส่งโดยด่วน
เอกสารแนบ
 สำนักงานสกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี2557
เอกสารแนบ
 แจ้งให้ ร.ร. ที่รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 3
ให้ถ่ายสำเนาบทสรุปการรายงานผู้บริหาร ส่งให้ครบทุกหน้า ทั้งหมด 10หน้า

 แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าทดสอบประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
ปีงบประมาณ 2558 กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
รายชื่อแนบ
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสารแนบ
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด

นับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมวัดและ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมวัดและ...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการอบรมการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้ารา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง ประชุมผู้บริหา... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง ประชุมผู้บริหา...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัต... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัต...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านน้อยสะแกกวน เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พร... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บ้านน้อยสะแกกวน เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พร...
  นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจพยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122