หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น.
ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เอกสารแนบ

 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ดาวเทียม ipstar โดยให้รายงานผ่านเว็บไซต์
http://202.29.172.246/schoolnet/ ภายในวันที่ 25 ก.พ. 60 เอกสารแนบ
 เชิญร่วมโหวตให้กับเยาวชนตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 ทางโทรศัพท์หมายเลข 19001900 94 กด 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แล้วกดหมายเลข TI เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ก.พ. 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ปิดโหวตวันที่ 25 ก.พ. 2560 เวลา 15.00 น. เอกสารแนบ

 คำชี้แจงการกรอกคะแนนการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4
และแบบกรอกคะแนน นร. ป.1-4 เอกสารแนบ

 คำสั่งกีฬาผู้บริหารสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เอกสารแนบ
 เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 คลิกดาวโหลด
 คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง สพป.บร.3 เอกสารแนบ
 เปิดแก้ไข/ปรับปรุงข้อมมูลระบบประกันคุณภาพภายในฯ Online ครั้งที่ 2
วันที่ 10 - 24 ก.พ. 2560 ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลระบบประกันภายในปี 2557-2559
และส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้เขตพื้นที่ภายในวันที่ 24 ก.พ.2560 ลิ้งก์

 การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
สอบวันที่วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 เอกสารแนบ

 การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4
ชั้น ป.1-ป.2 สอบวันที่ 23 ก.พ. 60
ชั้น ป.3-ป.4 สอบวันที่ 24 ก.พ. 60 เอกสารแนบ

 การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ เอกสารแนบ
 การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area


คลิกแผนที่

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » ผ้าป่าสามัคคีโคกกระพี้หนองนกเขา รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
ผ้าป่าสามัคคีโคกกระพี้หนองนกเขา
   นายอภิชาต คำดี ผช.รมช.คมนาคม และนายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเ... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเ...
   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทโรงเรียนการกุศลในพระ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม....
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ส่งเสริมการใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษา... รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
ส่งเสริมการใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษา...
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการส่งเสริมการใช้กฎห...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” ครั้งที่ ๘ ประจำป... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
“เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” ครั้งที่ ๘ ประจำป...
   นายเพ็ชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” คร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
ติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามงบประมาณและรับฟังควา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573