หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 แนวปฏิบัติดำเนินการสอบชั้น ป.1 ของกลุ่มโรงเรียน เอกสารแนบ

 คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว เอกสารแนบ
 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ

 การประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ

 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประกวดและถอดบทเรียน
โรงเรียนปลอดขยะ มานำเสนอวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ หอประชุมสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
 การสอบประเมินความสามารถครู เอกสารแนบ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online ครั้งที่ 3 ลิ้งค์รายงาน

 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ARS13 ภายในวันที่ 25 ก.ย. 59 ลิ้งค์รายงาน

 ครูแนะแนว ชั้น ม.3 ทุกโรงเรียนให้ทำการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
ของนักเรียนทุกคนและรายงานตามแบบรายงาน ส่ง จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
1 ชุด ส่งสพป.บร.3 1 ชุด ที่เว็ปไซต์ http://lamplaimat.ac.th/facebookbr3
เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เพื่อสรุป ส่ง สพฐ. อย่างเร่งด่วน ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ เอกสารแนบ
 ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่๖๖ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เอกสารแนบ
 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
โดยคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามประเมิน กรอกข้อมูล
ทางเว็บไซต์ดังนี้ (โรงเรียนทั่วไป) ลิ้งค์แบบติดตาม
ลิ้งค์แบบประเมิน ลิ้งค์สรุปผล ลิ้งค์แบบประเมินหน่วยเรียนรู้
 เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 ลิ้งค์กรอกข้อมูล

 เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ เอกสารแนบ คลิกดาวโหลด
 แบบฝึกบูรณาการการอ่านการคิดสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1-6 เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียน
ด้อยโอกาสผ่านระบบ DMC ให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่แนบ จำนวนเด็กด้อยโอกาส
คู่มือ

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area
นับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธ...
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Pract...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เปิดป้ายอาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
เปิดป้ายอาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสอบบรรจุครูผู้ช่วย รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมเป็นกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบ...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรง... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรง...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนบ้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจพยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122