ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสารแนบ
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียน ลิ้งเว็ปกรอกข้อมูล เอกสารแนบ
 แจ้งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารแนบ ลิ้งค์ดาวโหลด
 แจ้งโรงเรียนทุกโรงให้ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1
ให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยด่วน
เอกสารแนบ
 กำหนดการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เอกสารแนบ
 ผลการพิจารณาข้าราชการครูสายงานผู้สอน (รอบคำร้องขอย้าย 1-15 ส.ค. 2557) เอกสารแนบ
 ประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ชมคลิป
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) การประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
เอกสารแนบ
 ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6
ทางช่อง DLTV 14 หรือทาง
http://202.246.189.120 ระหว่างวันที่ 10-28 ม.ค. 2558
เอกสารแนบ
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลิ้งค์เว็ปไซต์
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด

นับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธา... รูปภาพ จำนวน 42 รูป ฮิต RSS Feed
“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธา...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมการแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์” ... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมการแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์” ...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬา “เ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำบ้านหนอง... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำบ้านหนอง...
  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “ล้ำเลิศคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู” โนนดินแดง รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
“ล้ำเลิศคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู” โนนดินแดง
   นายสุวิทย์ พุกกะเวช นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานพิธีงานวันครูเขตพัฒนาคุณภาพโนนดินแดง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122