หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
จัดแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปีที่ 11
เอกสารแนบ
 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 8 ก.ย. 58
เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอกลดา อ.นางรอง
เอกสารแนบ
 แจ้งร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับแผ่น CD เพลงบุรีรัมย์สันติสุข ที่กลุ่มนโยบายและแผน เอกสารแนบ
 แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วันที่ 29-31 ส.ค. และ ก.ย. 58 ณ ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 51
รายชื่อผู้เข้าอบรม
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เอกสารแนบ
 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา เอกสารแนบ
 การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ลิ้งค์กรอกข้อมูล เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนรายงาน การอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ปี 2558
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภายใน 31 สิงหาคม 2558

 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนอัพโหลดเอกสารยืนยัน
การมีตัวตนด่วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เนื่องจาก สพฐ.จะเรียกเงินอุดหนุนรายหัว
ภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
เอกสารแนบ
 สถานศึกษาพอเพียง 2556 เอกสารแนบ
 แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนและ
การสร้างผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากวันที่ 22 ส.ค. 58
เป็นวันที่ 23 ส.ค. 58 ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

 แจ้งโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมฯ (ฺBBL) ที่ได้รับการจัดสรร
ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 58 โดยด่วนที่สุด
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ
 การทดสอบสมรรถนะครูทางด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ต้องการให้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ช่วยตรวจสอบการกรอกข้อมูลตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ กรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถาม
แบบสอบถาม

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขส... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขส...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมวางแผนการก่อสร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการสร้างบ้า...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนแ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอบทุนการศึกษา “เด็กกตัญญู ... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอบทุนการศึกษา “เด็กกตัญญู ...
   นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “เด็กกตัญญู รู้รับผิดชอบ” ประจำปี ๒๕๕๘ ของค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » การเคหะแห่งชาติ มอบลานกีฬาเอนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
การเคหะแห่งชาติ มอบลานกีฬาเอนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้...
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบลานกีฬาเอนกประสงค์และอุปกรณ์กีฬาโรงเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสร้างพัฒนาเครือข่ายทางวิชากา... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสร้างพัฒนาเครือข่ายทางวิชากา...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงสร้างพัฒนาเครือข่ายทางวิชการโ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รูปภาพ จำนวน 36 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
ประกาศโรงเรียน

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122