ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรม
“การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนที่ชาญฉลาด"
เอกสารแนบ
 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 (ครั้งที่ 2) ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกสารแนบ
 กำหนดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558
เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารแนบ
 ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงถมดินจำนวน 12,869 ลบ.ม
เอกสารแนบ
 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 10 มี.ค. 2558
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

 เชิญประชุมประธานกลุ่ม ในวันที่ 5 มี.ค. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

 ด่วนที่สุด แจ้งร.ร. ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
สนองนโยบาย " ปี 2558 ปลอดนักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ "
เอกสารแนบ
 ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างถมดินและปรับปรุงหน้าดิน
เอกสารแนบ
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบที่ 4 ของ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
 ชมรมครูภาษาไทยเชิญชวนไปทัศนศึกษาภาคใต้และประเทศมาเลย์เซีย 5-11 เม.ย. 2558 เอกสารแนบ
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
เอกสารแนบ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) การประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
เอกสารแนบ
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลิ้งค์เว็ปไซต์

ข่าวทั่วไปรอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น... รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคัดเลือกโรงเรียนโครงการเงินท... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคัดเลือกโรงเรียนโครงการเงินท...
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขอรับการสน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมลูกจ้างประจำในสังกัด รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมลูกจ้างประจำในสังกัด
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างประจำในส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษา
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาผู้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง นางรองมินิ... รูปภาพ จำนวน 56 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง นางรองมินิ...
   นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง นางรองมินิมาราธอน คร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ...
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
OBEC CHANNEL

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122