หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 ขอให้ร.ร.ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานการดำเนินงานแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่การปฏิบัติ 12 ข้อ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ส่งที่สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2557
รายชื่อแนบ
 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 7 พ.ย. 2557
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

 โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวแทนนักการภารโรง
โดยด่วน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อแนบ
 แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าทดสอบประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
ปีงบประมาณ 2558 กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
รายชื่อแนบ
 โรงเรียนต่อไปนี้ให้จัดส่งแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 22 ต.ค. 2557
อ้างถึงหนังสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ที่ ศธ 04084/4053 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2557
รายชื่อแนบ
 ส่งแบบรายงานการสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
ภายในวันที่ 22 ต.ค. 2557 หากสถานศึกษาไม่รายงานจะถือว่าไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เอกสารแนบ
 แจ้งร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
รายงานผลการจัดค่าย ภายในวันที่ 29 ต.ค. 2557
รายชื่อแนบ
 แจ้งเตือนสถานศึกษาการดำเนินการตามรายงานผลการดำเนินงานตามจุด
เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2557 ได้ที่
https://www.curriculum51.net/
 แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์
โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยบันทึกข้อมูลได้ที่
http://210.246.188.154/dltv/
 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ : เด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ท่องพุทธวจนได้ยกโรงเรียน
คลิ๊กรับชม
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสารแนบ
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดาวโหลด

ข่าวทั่วไปนับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมพิจารณางบประมาณ รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมพิจารณางบประมาณ
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในการบริหารของสำนักงาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การ... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การ...
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่่วประเทศ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แล... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แล...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการจัดท...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้รัฐธรรมนูญหมู่บ้านสัน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการ... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการ...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ กำกับ ติดตาม เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122